Hak ve Sorumluluklarımız

Hak ve Sorumluluklarımız

A İnsan Hakları

Herkesin temel hak ve hürriyetleri vardır Bu haklara göre, herkes hür do­ğar, hür yaşarBuna yaşama hakkı de­nir İnsanın bu hürriyetlerini kimse elinden alamaz Ayrıca herkes istediği dine inan­makta serbesttir İnsanları bu konuda kimse zorlayamaz Yine herkesin bilim ve sanatı öğrenme hürriyeti vardır Her insan yetenekleri doğrultusunda istediği okula gidebilir
1948'de Birleşmiş Milletler Genel Ku­rulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bil­dirgesi yayımlanmıştır Bu bildirgeye göre; herkesin yaşa­ma, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı vardır, Tüm insanlar özgür, onur ve hak­lar bakımından eşit doğarlar Hiç kimse keyfi olarak tutukla-namaz, alıkonamaz Her bireyin yurttaşlığa hakkı vardır

B Çocuk Hakları

Çocuklar bir ailenin ve ulusun fidan­larıdır Bu fidanı özenle, sabırla, sevgiyle, bilgiyle yetiştirmek gerekir

1952 yılında Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ekim ayı­nın ilk Pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak ilân etmiştir Aynı yıl Çocuk Hakları Beyannamesi yayımlandı Buna göre; çocuk aç ise doyurulmalı, hasta ise iyileştirilmeli, ona iyi bir eğitim sağlan­malı, bakımsız ve kimsesiz çocuklar ko­runmalıdır Çocuk; ırk, din, milliyet gibi kavramların dışında tutulmalı, korunmalı­dır Felâket zamanında önce çocuklar korunmalıdır
Birleşmiş Milletler Kurumunun bir üyesi olan Türkiye bu bildiriyi imzalayan ilk ülkelerden birisi olmuştur

C Haklara Saygı

Herkes insan haklarına saygı gös­termelidir Eğer biz başkalarının hakları­na saygı göstermezsek başkaları da bi­zim haklarımıza saygı göstermez

Hakların en önemlisi yaşama hakkı­dır Herkes birbirinin yaşama hakkına saygı göstermelidir Yaşama hakkına saygı göstermeyen kişi kanun önünde suçlu duruma düşer 
Her ne sebepten olursa olsun hakkında soruşturma açılan kişi savunma hakkını kullanabil-melidir Biz başkalarının kendini savunmasına fırsat vermezsek; kendimiz de aynı duruma düşebiliriz

Haklardan biri de düşündüğünü şerbetçe söyleyebilme hakkıdır Herkes istediği gibi düşünme ve düşündüğünü söyleme hakkına sahiptir Bu hakka saygı göstermeliyiz,

D Gelenek ve Göreneklere Saygı

Çok eskiden beri süre gelen davra­nışlara gelenek ve görenek denir Gele­nek ve görenekler, toplumda, yazılı ol­mayan kurallardır Bayram, düğün, gi­yim, takı, asker uğurlama, konuk ağırla­ma yöresel geleneklerdir

Her yörenin, tarihindeki başarıları, zaferleri, uğradığı istilâlar farklıdır Bu ve bunun gibi faktörler, her yörenin gele­nek ve göreneklerinin birbirinden farklı olmasına yol açmıştır
Gelenek ve görenekler toplumsal ilişkileri güçlendirir Bir düğünde bir ara­ya gelme veya askere giden bir genci uğurlama, toplumda bireyler arası sev­gi, hoşgörü ve dayanışmayı da artırır Türk toplumunda her zaman gelenek ve göreneklere saygı gösterilmiştir Siz de gelenek ve göreneklerimize saygı gösteriniz

5 Sosyal Dayanışma

Okulda, evde, mahallede, yurtta ve dünyada yalnız değiliz Toplu hâlde yaşamaktayız
Okulda bir şeye ihtiyacımız oldu­ğunda bu ihtiyacımızı arkadaşlarımızdan karşılarız Okula gelmeyen arkadaşımızı arar, sorarız Bu, okuldaki dayanışmanın eseridir

Ailemizde birbirimize yardım ederiz Komşularımızla iyi ilişkiler içersinde bulu­nuruzOnların iyi ve kötü günlerinde on­larla birlikte oluruz Acılarını ve sevinçleri­ni paylaşırız
Okulda, ailede toplum içerisinde bazen hoşumuza gitmeyen gelişme ola­bilir Hayatta her şey, her zaman bizim istediğimiz şekilde olmaz, istediğimiz ol­madı diye karşımızdakine hemen küsmemeliyiz Hoşgörülü olmalıyız Hoşgörülü olursak, birlikte yaşadıklarımızla daha kolay kaynaşırız

Okuldaki hak ve sorumluluklarımız nelerdir

Hak ve sorumluluklara hem sahip çıkmak hem korumak hem de uygulamak hepimiz için gereklidir Sonuçta bundan birey olarak biz kazançlı çıkarız Toplum olarak da hepimiz kazançlı çıkarız Bu sorumluluklar şunlardır;

* Okulda çalışanlara saygılı olmak 
* Arkadaşlarla uyumlu ilişki içinde bulunmak Onların üzüntü ve sevinçlerini paylaşmak 
* Okul düzenine uymak 
* Doğru sözlü olmak yalan söylemekten kaçınmak 
* Okul eşyalarına zarar vermemek 
* Okulu ve okul bahçesini temiz tutmak 
* Koridorlarda yüksek sesle konuşmamak 
* Okulun bölümlerinden; kitaplığından laboratuvarından spor salonundan, bilgisayar odasından yararlanmak 

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :